NZOZ LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH A.E. BIRONT

ul. BRACI GIERYMSKICH 5, 43-300 BIELSKO-BIAŁA


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) – poz. 2016/679 niniejszym się informuje co następuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Eugeniusz Biront prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Medycznych Eugeniusz Biront z/s w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Braci Gierymskich nr 5, NIP: 5471072042, REGON: 070606060.

 2. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie pod adresem: ul. Braci Gierymskich nr 5, 43-300 Bielsko-Biała;

  2. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na witrynie internetowej, dostępny pod adresem: www.birontbielsko.pl

  3. poprzez pocztę mailową: laboratorium@biront.bielsko.pl

  4. w sposób telefoniczny, pod nr: 33/815 70 23.

 3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: inspektor-ochrony-danych@prokonto.pl

 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)÷c)ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu wypełniania obowiązku prawnego , rozliczeń finansowych, w tym wypełnienia obowiązku fiskalnego, dochodzenia roszczeń i zobowiązań, tworzenia zestawień, statystyk, obsługi roszczeń i reklamacji.

 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach zdrowotnych (szczególna kategoria danych) w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących prawa medycznego, pozostającego w zgodności z celami zdrowotnymi w zakresie niezbędnym i koniecznym do celów analizy i diagnozy medycznej.

 6. NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych Eugeniusz Biront jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych związanych z wykonywaną diagnostyką w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania świadczenia zdrowotnego. W związku z p/w działając na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – dane te są przekazywane w oparciu o zawarte obustronnie pomiędzy podmiotami medycznymi umowami powierzenia danych.

 7. Państwa dane osobowe zostają utrwalone w postaci zlecenia na badania i ich wyników (dokumentacja medyczna) i są udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów (Ustawa z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z późn. zm.). Administrator Danych zobligowany jest do udostępnienia danych organom władzy publicznej, tj.: sądy powszechne, prokuratury i inne ograna w ramach kompetencji, uprawnień i w zgodzie z obowiązującym prawem.

 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej ze zm. oraz w oparciu o Ustawę z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ze zm. po tym okresie do dnia upływu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zlecenia/umowy (pisemnej/ustnej) w zakresie świadczonych usług analitycznych, laboratoryjnych, diagnostycznych. Natomiast Państwa dane utrwalone w postaci uzyskanych wyników badań laboratoryjno-diagnostycznych w systemie tradycyjnym będą przechowywane przez okres, który wynika z właściwych przepisów zdrowotnych i podatkowych.

 9. NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych Eugeniusz Biront nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich oraz do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 10. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innych właściwych (w tym branżowych) przepisów prawa posiadają Państwo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, poprawienia, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia swoich danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także prawo do cofnięcia zgodny – powyższe czynności mogą zostać zastosowane w dowolnym momencie ich przetwarzania.

 11. Państwa dokumentacja (kopia) może zostać udostępniona pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu za pokwitowaniem – jeśli uprzednio została wyrażona taka wola w firmie pisemnej.

 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu kontrolnego tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki nr 2.

 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może za skutkować odmową wykonania świadczeń laboratoryjno-diagnostycznych.

 14. W zakresie działań wynikających z przedmiotu działalności NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych Eugeniusz Biront Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu ich przetwarzania , w tym na profilowaniu.